rodo

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma:

DLA FOTOGRAFII Agnieszka Leonardziak,

05-532 Kąty, ul. Sosnowa 6

Nip 5262541567

przetwarza informacje pozyskane:

w drodze indywidualnych kontaktów z klientami prowadzonych od kilkunastu lat, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych:

1. z formularza dostępnego na stronie http://www.dlafotografii.pl/

wypełnianego i wysłanego dobrowolnie przez naszych Klientów

2. z e-maili od naszych Klientów, z prośbą o dopisanie lub korektę swoich

danych, nadsyłanych na adres mailowy firmy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu tj. m. in. z

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu

Statystycznego (GUS)

oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO -w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:

DLAFOTOGRAFII Agnieszka Leonardziak,

05-532 Kąty, ul. Sosnowa 6

Nip 5262541567

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

DLAFOTOGRAFII Agnieszka Leonardziak 05-532 Kąty, ul. Sosnowa 6

lub na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub

przez stronę trzecią.

3. Administrator wykorzystuje Państwa dane, wyłącznie udostępnione za

Państwa zgodą, do budowania bazy danych podmiotów gospodarczych,

kontaktów drogą telefoniczną z naszymi pracownikami i nie udostępnia ich

innym osobom trzecim.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są

one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane powyżej.

5. Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres

niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których

mowa w pkt. 4 powyżej.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje

Pani/Panu prawo do:

* żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

* żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

* żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

* żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych,

* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych

* przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

* wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

kontakt e-mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

DLA FOTOGRAFII Agnieszka Leonardziak 05-532 Kąty, ul. Sosnowa 6

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki

fizycznej, technicznej organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich

przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze

wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Z poważaniem,

Agnieszka Leonardziak

 

DLA FOTOGRAFII

05-532 Kąty, ul. Sosnowa 6